Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”

Link do strony UM: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-przyjecia

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474) oraz Regulaminu w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz.3186) Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku”.

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie miasta Bielska-Białej działalność statutową w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.
Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie elektronicznej.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez interaktywny formularz konsultacji zamieszczony pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: politykaspol@um.bielsko-biala.pl.

W przypadku pytań istnieje możliwość uzyskania informacji i wyjaśnień podczas dyżuru telefonicznego, który pełniony będzie 17 lutego 2022 r. oraz 24 lutego 2022 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu 33 497 14 92.
Konsultacje rozpoczynają się 14 lutego 2022 r. i trwają do 28 lutego 2022 r.

Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.