Statut rad osiedlowych

UCHWAŁA NR XLII/1012/2014
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Polskich Skrzydeł

Na podstawie art. 35 ust.1 oraz art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,

Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Statut Osiedla Polskich Skrzydeł w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały Nr LXVII/1093/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 77, poz.2746), zmienionej uchwałą Nr XXXV/846/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6463).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Klimaszewski

Cały statut Tutaj